Zaznacz stronę

Oficjalny regulamin Składak Challenge by Złombol, dalej zwaną Złombol. Wszyscy uczestnicy przed startem będą musieli go podpisać i są zobowiązani do jego przestrzegania. Zapraszamy do zapoznania się z nim. 

§1 Cel i charakter imprezy

Impreza ma charakter charytatywny. Celem jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy, która zostanie wykorzystana w 100% na zakup dóbr, kursów, szkoleń oraz wycieczek dla dzieci z domów dziecka.
Uczestnicy udostępniają darczyńcom powierzchnię reklamową na swoich pojazdach oraz ubraniach, w których podejmują się wyprawy w ustalone miejsce.
100% uzbieranych środków zostaje wykorzystanych na prezenty oraz wycieczki dla dzieci z domów dziecka. Organizator wybiera w zależności od uzbieranej kwoty ilość placówek, które otrzymają pomoc. Organizator z placówek na terenie całej Polski, wybiera te domy dziecka, które otrzymają pomoc.
Zabronione jest zbieranie pieniędzy lub darów, które będą wykorzystane na inne cele (np. dofinansowanie do wyjazdu, finansowe wsparcie uczestników). Bez wyjątków, 100% za pomocą Złombolu uzbieranych środków będzie wykorzystanych na prezenty oraz wycieczki dla dzieci z domów dziecka!
Wsparcie finansowe uczestników jest niedozwolone!
Złombol nie jest zorganizowaną wycieczką dla pasjonatów motoryzacji.  Złombol jest ekstremalną wyprawą bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony organizatorów.

§2 Organizator

Team Złombol
Patronat:
Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Józefa Ziętka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1
Prezes Zarządu: Roman Łuczak
KRS:  0000198194
REGON:  278203644
NIP:  9542468170

§3 Data start i trasa

Start 10.09.2023 Hel
Trasa prowadzi w pętli z Helu do Władysławowa i na Hel.

§4 Uczestnictwo

Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 17.08.2023 wyśle zgłoszenie na RallyGO, oraz zostanie oficjalnie przyjęty przez organizatorów imprezy. W rajdzie mogą wziąć udział tylko mięśniami napędzane rowery komunistycznej koncepcji lub produkcji:
AGAT, CZAJKA, DERBY, DUET, FLAMING, GAZELA, GIL, JUBILAT, KALINA, KARAT, KARLIK, PEGAZ, PELIKAN, SOKÓŁ, WIGRY, CCCP, KAMA , PINGWIN, TISA, URAL, ЖВЗ (DESNA), ММВЗ (AIST), ПМЗ, ХВЗ, CZ//SK, ESKA, FAVORIT, HERCULES, MARS, MIFA, UNIVERSAL
Warunkiem jaki musi spełnić uczestnik to wpłacenie 50 zł darowizny (jednorazowo za załogę) przy zgłoszeniu i pozyskanie od darczyńców kwoty 200 zł do 09.09.2023 na rzecz dzieci z domów dziecka.
Zgłoszenia po dacie 17.08.2023 , godzina 23:59 będą możliwe jedynie za DODATKOWĄ wpłatą darowizny w kwocie 200zł, iż wymagają one dodatkowych nakładów pracy oraz przy indywidualnym domawianiu pakietów startowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników lub odmowy uczestnictwa bez uzasadnienia. „Darowizna/wpisowe” (50zł) zostaje również wykorzystane w 100% na zakup dóbr dla domów dziecka. „Wpisowe” jest bezzwrotne!
Jedyne konto do wpłat darowizny na Złombol to:
Fundacja Nasz Śląsk im. gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1
Prezes Zarządu: Roman Łuczak
KRS 0000198194,
NIP 954-246-81-70
Konto 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859
Integracyjna część regulaminu i dokładne zasady uczestnictwa:

Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację reguł z FAQ!

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie oznacza akceptację Regulaminu przez zgłaszającego i każdego członka jego załogi. Zgłaszający przed zgłoszeniem teamu powinien zapoznać całą załogę z treścią Regulaminu i uzyskać akceptację dla jego treści.

§5 Harmonogram imprezy

Start 10.09 Hel
Meta 10.09 Hel

§6 Noclegi, Promy, Jazda

Kempingi zaznaczone w aplikacji RALLYGO są jedynie sugestią dla uczestnika. Każdy uczestnik wybiera najlepsze dla siebie miejsca do nocowania. Organizator nie rezerwuje miejsc i nie gwarantuje za indywidualne rezerwacje na miejscach noclegów ani za wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich uczestników.
Ilość miejsc na Kempingach lub promach jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegu oraz promu we własnym zakresie. Trasa między miejscami noclegów nie jest ustalona i każdy uczestnik jest zobowiązany aby wybrać dla siebie optymalną i bezpieczną trasę. Nie jedziemy w konwoju. Jedziemy zgodnie z zasadami ruchu drogowego w danym kraju.

§7 Naklejki/Pakiet startowy

W ramach opłaty pakietu startowego za 60 zł brutto uczestnik otrzymuje numery startowe, zestaw naklejek, gadżety oraz dostęp do aplikacji RALLYGO. Koszt wynosi 60 zł brutto. Naklejki oraz inne materiały reklamowe swoich darczyńców załogi organizują we własnym zakresie.
Nie ma możliwości odbioru naklejek wcześniej lub bez pojazdu lub bez spełnienia następujących kryteriów:
Przyjęcie przez Złombol jako uczestnika w roku 2023
Wpłata określonej kwoty za naklejki
Uzbieranie wyznaczonej kwoty dla dzieci
Przyjazd na start i okazanie regulaminowego pojazdu
W każdym innym przypadku wpłata za naklejki przepada bezzwrotnie! Nie wydajemy naklejek bez spełnienia pow. punktów

§8 Odpowiedzialność

Uczestnik wysyłając zgłoszenie do udziału w imprezie zobowiązuje się do podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i komunikatom wydanym przez organizatorów rajdu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów kodeksu danego kraju, do przestrzegania przepisów drogowych i do ubezpieczenia pojazdu (OC, NW) we własnym zakresie. Pojazd musi posiadać aktualny przegląd techniczny i być dopuszczony do ruchu drogowego. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego pojazdu. Organizator nie udostępnia jakiejkolwiek pomocy w przypadku wypadków, problemów medycznych, napraw, usterek lub innych technicznych problemów z pojazdami uczestników. Uczestnicy odbywają trasę na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

§9 Umieszczanie reklam, napisów

Uczestnicy są odpowiedzialni za umieszczone przez nich reklamy, grafiki lub inne ozdoby na ich pojazdach. Nie dopuszczone są wszelkie reklamy, grafiki i inne ozdoby pojazdów uwłaczające osobom trzecim lub raniące zwyczajowo przyjęte zasady moralne. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek hasła lub grafiki oraz symbole umieszczone na pojazdach przez uczestników.

§10 Udostępnianie wizerunku

Uczestnik imprezy poprzez zgłoszenie uczestnictwa nieodwołalnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć z imprezy Złombol, na których uwidoczniony jest uczestnik, jego pojazd oraz załoga. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zapoznać członków załogi z tym postanowieniem Regulaminu i dopuścić jako członków załogi tylko te osoby, które akceptują wykorzystywanie ich wizerunku uwiecznionego podczas imprezy Złombol w zakresie oraz w celu określonym w § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych podczas imprezy Złombol za pośrednictwem dowolnego medium, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania wizerunku przedstawionego na zdjęciu/ach,
Wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie wizerunku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie się odbywało wyłącznie w celu promocji i informowania o imprezie Złombol.

§11 Ostrzeżenie dla podróżujących

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie imprezy. Uczestnicy podejmują wszelkie decyzję związane z wyjazdem we własnym zakresie. Od strony organizatora nie ma żadnych poleceń oraz wskazówek dotyczących powyższych punktów.

§11 Dane osobowe

Uczestnik imprezy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej https://zlombol.pl/, w zakresie niezbędnym dla celów uczestnictwa w imprezie Motorynka challenge by Złombol, organizowanej w dniach od 10.09.2023 roku do 10.09.2023 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Uczestnik imprezy oświadcza, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) został przez organizatorów imprezy poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest organizator imprezy Złombol
b) dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane wyłącznie w związku z uczestnictwem w imprezie Motorynka challenge by Złombol, organizowanej w dniach od 10.09.2023 roku do 10.09.2023.
c) uczestnik imprezy poprzez złożenie formularza uczestnika postępowania wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL innym podmiotom dokonującym rejestracji elektronicznej uczestnika oraz zapewniającym obsługę imprezy w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty zadań związanych z organizacją imprezy,
d) uczestnik imprezy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Złombol.

§12 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu w postaci aktualizacji na stronie internetowej. Organizator nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Zgłaszając swój udział w Motorynka challenge by Złombol i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z akcji i uprawniają Organizatora do odmowy przyjęcia uczestnika bez możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.