Zaznacz stronę

Oficjalny regulamin rajdu Złombol 2023. Wszyscy uczestnicy przed startem będą musieli go podpisać i są zobowiązani do jego przestrzegania. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

§1 Cel i charakter imprezy

Impreza ma charakter charytatywny. Celem jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy, która zostanie wykorzystana w 100% na zakup dóbr, kursów, szkoleń oraz wycieczek dla dzieci z domów dziecka.

Uczestnicy udostępniają darczyńcom powierzchnię reklamową na swoich pojazdach, w których podejmują się wyprawy w ustalone miejsce.

100% uzbieranych środków zostaje wykorzystanych na prezenty oraz wycieczki dla dzieci z domów dziecka. Organizator wybiera w zależności od uzbieranej kwoty ilość placówek, które otrzymają pomoc. Organizator z placówek na terenie całej Polski, wybiera te domy dziecka, które otrzymają pomoc.

Zabronione jest zbieranie pieniędzy lub darów, które będą wykorzystane na inne cele (np. dofinansowanie do wyjazdu, finansowe wsparcie uczestników). Bez wyjątków, 100% za pomocą Złombolu uzbieranych środków będzie wykorzystanych na prezenty oraz wycieczki dla dzieci z domów dziecka!
Wsparcie finansowe uczestników jest niedozwolone!

Złombol nie jest zorganizowaną wycieczką dla pasjonatów motoryzacji. Złombol jest ekstremalną wyprawą bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony organizatorów.

§2 Organizator

Team Złombol

Patronat:

Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Józefa Ziętka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1
Prezes Zarządu: Roman Łuczak
KRS:  0000198194
REGON:  278203644
NIP:  9542468170

www.naszslask.org

§3 Data start i trasa

Wyprawa rozpocznie się 01.07.2023 w Chorzowie

Dzień planowanego dojazdu: 05.07.2023 oraz 06.07.2023 Nazare, Portugalia

Trasa prowadzi z Chorzowa do Nazare, Portugalia  (jeżeli warunki związane z pandemią oraz innymi wydarzeniami na to pozwolą)

Jedyny start  Złombol odbywa się z Chorzowa, Stadion Śląski. Organizacja oraz nagłośnienie medialne „indywidualnych” startów jest niedozwolona.

§4 Uczestnictwo

Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 01.06.2023 , godzina 23:59 wyśle zgłoszenie zgodnie z instrukcją na www.zlombol.pl, oraz zostanie oficjalnie przyjęty przez organizatorów imprezy. W rajdzie mogą wziąć udział tylko samochody komunistycznej koncepcji lub produkcji (dokładne reguły oraz lista pojazdów: LINK).  Warunkiem jaki musi spełnić uczestnik to wpłacenie 200 zł  wpisowej darowizny  (jednorazowo za załogę, traktowana jako wpisowe) plus 14 zł opłaty manipulacyjnej dla portalu RallyGo przy zgłoszeniu oraz pozyskanie od darczyńców kwoty 2800 zł do 30.06.2023 (dla motocykli 800 zł ze względu na mniejszą powierzchnię reklamową, dla autobusów oraz pojazdów bazujących na autobusach 6000 zł ze względu na dużą powierzchnię reklamową) na rzecz dzieci z domów dziecka.

Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników lub odmowy uczestnictwa bez uzasadnienia. „Wpisowa darowizna” (200zł) zostaje również wykorzystane w 100% na zakup dóbr dla domów dziecka. „Wpisowa darowizna” oraz opłata manipulacyjna są bezzwrotne!

Zgłoszenia po dacie 01.06.2023 , godzina 23:59 będą możliwe jedynie za DODATKOWĄ wpłatą darowizny w kwocie 500zł, iż wymagają one dodatkowych nakładów pracy oraz przy indywidualnym domawianiu pakietów startowych.

Jedyne konto do wpłat darowizny na Złombol to:

Fundacja Nasz Śląsk im. gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1
Prezes Zarządu: Roman Łuczak
KRS 0000198194,
NIP 954-246-81-70

Konto 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859

Ze względów bezpieczeństwa i specyfiki pojazdów (brak mocowań ISO….i nie tylko) oraz specyfiki i trudów w trakcie imprezy nie dopuszczamy dzieci, które muszą jeszcze jeździć w fotelikach.

Nie dopuszczamy zwierząt!

Integracyjna część regulaminu i dokładne zasady uczestnictwa:

Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację reguł z FAQ!

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie oznacza akceptację Regulaminu przez zgłaszającego i każdego członka jego załogi. Zgłaszający przed zgłoszeniem teamu powinien zapoznać całą załogę z treścią Regulaminu i uzyskać akceptację dla jego treści.

§5 Harmonogram imprezy

Koniec zgłoszeń: 01.06.2023, godzina 23:59
Wczesna rejestracja Late Night Check IN: 30.06.2023 Stadion Śląski, Chorzów, Polska
Start: 01.07.2023 Stadion Śląski, Chorzów, Polska
Meta: 05.07.2023 Nazaré, Portugalia
Meta Late arrival: 06.07.2023  Nazaré, Portugalia

§6 Noclegi, Promy, Jazda

Kempingi zaznaczone w aplikacji RALLYGO są jedynie sugestią dla uczestnika. Każdy uczestnik wybiera najlepsze dla siebie miejsca do nocowania. Organizator nie rezerwuje miejsc i nie gwarantuje za indywidualne rezerwacje na miejscach noclegów ani za wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich uczestników.

Ilość miejsc na Kempingach lub promach jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegu oraz promu we własnym zakresie. Trasa między miejscami noclegów nie jest ustalona i każdy uczestnik jest zobowiązany aby wybrać dla siebie optymalną i bezpieczną trasę. Nie jedziemy w konwoju. Jedziemy zgodnie z zasadami ruchu drogowego w danym kraju.

  • 7 Naklejki/Pakiet startowy

W ramach opłaty pakietu startowego za 114zł brutto uczestnik otrzymuje numery startowe, zestaw naklejek, gadżety oraz dostęp do aplikacji RALLYGO.  Koszt wynosi 114 zł brutto. Naklejki swoich darczyńców załogi organizują we własnym zakresie. Zarezerwowane na naklejki Złombolu są drzwi przednie i górne paski przedniej i tylnej szyby.

Nie ma możliwości odbioru naklejek wcześniej lub bez pojazdu lub bez spełnienia następujących kryteriów:

  1. Przyjęcie przez Złombol jako uczestnika w roku 2023
  2. Wpłata określonej kwoty za naklejki
  3. Uzbieranie wyznaczonej kwoty dla dzieci
  4. Przyjazd na start i okazanie regulaminowego pojazdu

W każdym innym przypadku wpłata za naklejki przepada bezzwrotnie! Nie wydajemy naklejek bez spełnienia pow. punktów

§8 Odpowiedzialność

Uczestnik wysyłając zgłoszenie do udziału w imprezie zobowiązuje się do podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i komunikatom wydanym przez  organizatorów rajdu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów kodeksu danego kraju, do przestrzegania przepisów drogowych i do ubezpieczenia samochodu (OC, NW) we własnym zakresie. Samochód musi posiadać aktualny przegląd techniczny i być dopuszczony do ruchu drogowego. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego pojazdu oraz za stosowny wybór trasy, którą dojedzie do punktów zbiorowych wymienionych w §5. Organizator nie udostępnia jakiejkolwiek pomocy w przypadku wypadków, problemów medycznych, napraw, usterek lub innych technicznych problemów z pojazdami uczestników. Zalecamy ubezpieczenie typu “Road Assistance” z pakietem obejmującym Europę. Uczestnicy odbywają trasę na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Uczestnicy są odpowiedzialni za odpowiedni dobór trasy, promów i sprzętu.

§9 Umieszczanie reklam, napisów

Uczestnicy są odpowiedzialni za umieszczone przez nich reklamy, grafiki lub inne ozdoby na ich pojazdach. Organizator ma prawo umieszczenia logo Złombol na pasku w górnej części przedniej i tylnej szyby oraz wcześniej ustalone grafiki głównych darczyńców i numery startowe 45cmx45cm na drzwiach. Nie dopuszczone są wszelkie reklamy, grafiki i inne ozdoby pojazdów uwłaczające osobom trzecim lub raniące zwyczajowo przyjęte zasady moralne. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek hasła lub grafiki oraz symbole umieszczone na samochodach przez uczestników.

§10 Udostępnianie wizerunku

1. Uczestnik imprezy poprzez zgłoszenie uczestnictwa nieodwołalnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć z imprezy Złombol, na których uwidoczniony jest uczestnik, jego pojazd oraz załoga. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zapoznać członków załogi z tym postanowieniem Regulaminu i dopuścić jako członków załogi tylko te osoby, które akceptują wykorzystywanie ich wizerunku uwiecznionego podczas imprezy Złombol w zakresie oraz w celu określonym w § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu.

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych podczas imprezy Złombol za pośrednictwem dowolnego medium, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania wizerunku przedstawionego na zdjęciu/ach,

Wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie wizerunku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie się odbywało wyłącznie w celu promocji i informowania o imprezie Złombol.

§11 Ostrzeżenie dla podróżujących

Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących, które są wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie imprezy. Uczestnicy podejmują wszelkie decyzję związane z wyjazdem, wyborem trasy, przekraczaniu granic, wyborem promów, wyborem noclegów oraz podjęcia się odcinku specjalnego we własnym zakresie. Od strony organizatora nie ma żadnych poleceń oraz wskazówek dotyczących powyższych punktów.

Możliwość sprawdzenia aktualnych zagrożeń: www.msz.gov.pl

§12 Dane osobowe

1. Uczestnik imprezy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej https://zlombol.pl, w zakresie niezbędnym dla celów uczestnictwa w imprezie Złombol, organizowanej w dniach od 01.07.2023 roku do 06.07.2023 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

2. Uczestnik imprezy oświadcza, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) został przez organizatorów imprezy poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że:

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest organizator imprezy Złombol
b) dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane wyłącznie w związku z uczestnictwem w imprezie Złombol, organizowanej w dniach od 01.07.2023 roku do 06.07.2023.
c) uczestnik imprezy poprzez złożenie formularza uczestnika postępowania wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL innym podmiotom dokonującym rejestracji elektronicznej uczestnika oraz zapewniającym obsługę imprezy w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty zadań związanych z organizacją imprezy,
d) uczestnik imprezy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Złombol.

§13 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu  w postaci aktualizacji na stronie internetowej. Organizator nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Zgłaszając swój udział w akcji Złombol i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z akcji i uprawniają Organizatora do odmowy przyjęcia uczestnika bez możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.